Persondatapolitik

I forbindelse med vores sagsbehandling indsamler og behandler vi personoplysninger om klienter, modparter og tredjemand, herunder pågældendes ledelse, kapitalejere eller kontaktperson.

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.

Vi bruger de indsamlede oplysninger til at varetage vor klients interesser eller til berigtigelse af et retsforhold, f.eks. i en overdragelsesaftale, en selskabskonstruktion eller i en ægtepagt.

Vi behandler dine personoplysninger enten som følge af aftale med dig som klient, eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

 

Er du modpart/tredjiand i sagen beror vor behandling af dine personoplysninger på en berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag med henblik på at fastslå og forsvare vores klients retsstilling i sagen.

Vi behandler de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi har modtaget i forbindelse med sagen, i et rimeligt og sagligt omfang.

Vi vil typisk behandle almindelige personoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, din rolle og dine handlinger i sagsforløbet.

 

Af hensyn til entydig personidentifikation eller til brug for berigtigelse af særlige retsforhold, registrerer vi personnummer.

Såfremt sagen er underlagt hvidvaskloven (f.eks. ejendomshandler), indhentes og opbevares kopi af personlig ID.

Vi behandler kun følsomme oplysninger eller straffedomme, hvis det er relevant.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre, medmindre det er nødvendigt for sagens behandling eller til opfyldelse af lovkrav.

Vi er forpligtet til at dele de indhentede sagsoplysninger med vores klient, med mindre videregivelsen savner formål eller andet følger af lov.

Det kan være relevant at videregive oplysninger til modparten, til klienten, til domstolene og andre offentlige myndigheder, samt andre relevante parter.

Endvidere overlades personoplysninger til samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os på baggrund af databehandleraftaler.

 

Oplysningerne indsamles fra sagens parter, offentlige registre, eventuelle vidner, og andre relevante aktører (f.eks. offentlige myndigheder) samt hos private kreditoplysningsbureauer.

 

Vi kan tillige indhente offentlig tilgængelige oplysninger, f.eks. på internettet, sociale medier, tingbogen, Erhvervsstyrelsen og lignende.

Vi opbevarer indhentede personoplysninger, i det omfang det er relevant, så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning, afhængig af sagens forløb og en afvejning af relevansen for eventuelle efterfølgende retsskridt.

 

Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger før den generelle sletning.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, i hvilket tilfælde vi kun må behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på sikring af retskrav eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi er underlagt tavshedspligt, hvorfor vi kun i begrænset omfang (eller slet ikke) vil kunne efterkomme en modpart eller tredjiand, der ønsker ret til indsigt. Tilsvarende vil vi ikke kunne slette, berigtige eller begrænse behandlingen af oplysninger, hvorom der er tvist i sagen, eller som har betydning for sagens varetagelse i øvrigt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata eller ønsker at udøve dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, så skriv til den dataansvarlige LTS@LEGALIS.DK.